Trädgårdsstäder i Stockholm

Det finns ett uttryck som är "trädgårdsstad". Det innebär inte en massa trädgårdar utan en trädgårdsstad är ett samhälle med blandad, småskalig bebyggelse där hela eller största delen av befolkningen är bosatt i småhus och radhus men även i flerfamiljshus, ofta med tillhörande nyttoträdgårdar. Dessa samhällen anlades i regel långt utanför storstadens dåvarande centrum.

I Stockholm finns det flera trädgårdsstäder. En av dessa är Bromma. Allt om Bromma finns att läsa i en blogg. 

Förr var de svenska trädgårdsstäderna villa- och småhusområden som även hade inslag av offentliga byggnader, små torg med butiker samt en skola och eventuellt en kyrka. Den mest kuperade terrängen lämnades obebyggd och gestaltades som park- eller naturområden

Lite historia om Stockholms trädgårdsstäder

Stockholms trädgårdsstäders historia började den 30 mars 1904 när stadsfullmäktige beslöt att förvärva Enskede godsets egendom i Brännkyrka socken omfattande 606 hektar land. Man ville på den platsen anlägga Stockholms och Sveriges första trädgårdsstad nämligen Enskede trädgårdsstad.

Just detta med att anlägga trädgårdsstäder i Stockholms ytterområden var ett socialt program som skulle skapa billiga och sunda bostäder för arbetarklassen och "mindre bemedlade". 

Stockholms trädgårdsstäder hade sin blomstringstid på 1920- och 1930-talen. Det var under denna tid som många av de yttre delarna av Stockholm bebyggdes med småhus. 

Många av de trädgårdsstäder som uppfördes i Stockholm mellan 1906 och 1940  är idag klassade som byggnadsminnen i Kulturmiljölagen av Stadsmuseet i Stockholm eller skyddade av Riksantikvarieämbetet som riksintresse för kulturmiljövård.

21 May 2020